Ποια είναι η διαδικασία, οι εμπλεκόμενοι φορείς (π.χ. ΔΟΥ, επιμελητήριο, ΓΕΜΗ, ΕΦΚΑ τ. ΟΑΕΕ ή τ. ΙΚΑ) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για έναρξη ατομικής επιχείρησης με αντικείμενο εργασιών διάφορες κατασκευαστικές δραστηριότητες (π.χ. τοποθέτηση πλακιδίων, κονιάματα, μονώσεις, ελαιοχρωματισμοί κλπ) είτε με ίδια υλικά, είτε με υλικά τρίτου?

Οι ΚΑΔ 43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων, 43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων, 43.34.10 Εργασίες χρωματισμών και 43.99.90.01 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά καλύπτουν την περίπτωση που η επιχείρηση αναλαμβάνει την εκάστοτε εργασία αγοράζοντας και παρέχοντας και τα υλικά?