Σύμφωνα με την πολ.1069/15 το έσοδο από ιδιόχρηση ακινήτου αποτελεί συγχρόνως και δαπάνη,οπότε δεν παράγει κανένα φορολογικό αποτέλεσμα,και δηλώνεται στο Ε2 και στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος έντυπο ΦΕΝΠ για τά νομικά πρόσωπα και Ε1 για τις ατομικές με απλογραφικά.Πώς χειριζόμαστε την ιδιόχρηση στις ατομικές επιχειρήσεις με διπλογραφικά χωρίς να παράγει φορολογικό αποτέλεσμα και συγχρόνως να συμπληρωθεί το έντυπο Ε1 και Ε2:
Η λογιστική εγγραφή θα είναι χρέωση λογ.62 και πίστωση λογ.78.Συγχρόνως θα δηλωθεί στο Ε2 και Ε1 οπότε το ποσό της ιδιόχρησης θα προσαυξήσει το φορολογητέο εισόδημα.
Παρακαλώ την αποψή σας.