Ανώνυμη Εταιρεία (ξενοδοχείο) με διπλογραφικά βιβλία έχει καλύψει το DE MINIMIS από επιδοτούμενα προγράμματα. Το 2020 έλαβε όλες τις επιστρεπτέες προκαταβολές βάσει προσωρινού πλαισίου ποσού 340.000 από το ανώτερο όριο 350.000. Υπάρχει κάποια επέκταση του προσωρινού πλαισίου ως προς τα ανώτερα όρια για αυτές τις επιχείρησής; Το 2021 εάν δοθούν επιστρεπτέες δεν θα μπορέσει να τις λάβει λόγω κάλυψης του ορίου; Eαν το 2020-2021 δεν έχει λάβει ενίσχυση βάσει DE MINIMIS μπορεί να αιτηθεί με DE MINIMIS για τυχόν επόμενες επιστρεπτέες;