Παρακαλώ να με πληροφορήσετε για το εξής :

Κυπριακή εταιρεία με ΑΦΜ στην Ελλάδα όχι οικοδομική αγοράζει ημιτελή ακίνητα και αφού τα αποπερατώσει τα πωλεί σε διαφόρους αγοραστές.
Τι υποχρεώσεις βάσει του Ν.4308/14 ( τήρηση βιβλίων κ.λ.π ) έχει αφού δεν υπάρχει υποκατάστημα αλλοδαπής στην Ελλάδα ;