Αλλοδαπή εταιρεία ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα ( όχι υποκατάστημα) με έδρα Κύπρο, η οποία τηρεί από το 2014 , διπλογραφικά βιβλία .

Έχει υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ;

Ως προς την απεικόνιση τις αξίας του ακινήτου , στα βιβλία και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας , ισχύουν τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1138/30.6.2015, ή θα πρέπει να γίνει κάποια αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου ;

Υπάρχουν λοιπές υποχρεώσεις της εταιρείας , ως προς την συμφωνία των οικονομικών καταστάσεων της στην Ελλάδα ,σε σχέση με της οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στην Κύπρο;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.