Α) Αλλοδαπό νομικό πρόσωπο (ΕΠΕ εντος ΕΕ) έχει αποκτήσει ακίνητο στην Ελλάδα και εκ αυτού του λόγου απέκτησε ΑΦΜ και η μορφή της εταιρείας στο μητρώο της εφορίας είναι ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ .
Το ίδιο νομικό πρόσωπο στην αλλοδαπή αποφασίζει να αγοράσει μετοχές σε ελληνική Α.Ε. μη εισηγμένη.
Ερωτάται:
1) Για αυτήν την αγορά μετοχών πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ελληνικός ΑΦΜ;
2) Εξαιτίας της αγοράς των μετοχών και της συμμετόχης, υποχρεούται η εταιρεία σε κάποια μεταβολή στο μητρώο; Αλλάζει η μορφή της εταιρείας;

Β) Αλλοδαπό νομικό πρόσωπο (ΕΠΕ εντος ΕΕ) έχει λάβει ΑΦΜ ως ιδρυτής και μέλος Δ.Σ ελληνικής εταιρείας και η μορφή της εταιρείας στο μητρώο της εφορίας είναι ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΗ ΜΗ ΦΠ/131.
Το ίδιο νομικό πρόσωπο στην αλλοδαπή αποφασίζει να αγοράσει αγοράσει σκάφος αναψυχής και ακίνητο με το ίδιο ΑΦΜ.
Ερωτάται αν εξαιτίας των άνω αγορών, υποχρεούται η εταιρεία σε κάποια μεταβολή στο μητρώο; Αλλάζει η μορφή της εταιρείας;

Γενικά ερωτάται αν τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν λάβει ΑΦΜ αρχικά για έναν συγκεκριμένο λόγο (απόκτηση ακινήτου, συμμετοχής) υποχρεούται να προβούν σε μεταβολές στο μητρώο της εφορίας αν είτε ο αρχικός λόγος μεταβληθεί ή ενδεχομένως πάψει να υφίσταται; Υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί ότι τα άνω νομικά πρόσωπα αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα;
Επίσης παρακαλώ όπως επιβεβαώσετε ότι οι άνω ενέργειες και αγορές δεν αντίκειται σε κάποια φορολογική νομοθεσία.

Ευχαριστώ