1) Νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στον πίνακα 2Δ συμπληρώνει αναλυτικά τα έξοδα στις κατηγορίες ενοίκια, μισθοί, εργοδοτικές κλπ ασχέτως αν έχει φορολογητέα ή όχι έσοδα;
2) Η κατηγορία για πραγματοποίηση σκοπού του πίνακα 2Δ περιλαμβάνει τα έξοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια κατηγορία ή αθροίζονται τα έξοδα που αφορούν μη φορολογητέα έσοδα. Παρακαλώ για ένα παράδειγμα.
3) Ο πίνακας 2Δ συμβαδίζει με το βιβλίο ταμείου ή θα πρέπει να τηρηθεί βιβλίο εσόδων εξόδων για σκοπούς συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης; Έξοδα που δεν έχουν εξοφληθεί και επομένως δεν έχουν περαστεί στο βιβλίο ταμείου, καταχωρούνται στον πίνακα 2Δ; Όπως επίσης και έσοδα που δεν έχουν εισπραχθεί (Πχ. τιμολόγιο για πληρωμή προγράμματος ΛΑΕΚ εκδόθηκε το έτος που αφορά την δήλωση και εξοφλήθηκε το επόμενο έτος).
4) Οι τόκοι από τραπεζικούς λογαριασμούς που καταχωρούνται στο Ε3 και στο έντυπο Ν;
5) Οι επιδοτήσεις ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ καταχωρούνται στις επιδοτήσεις δημοσίου;
6) Τι καταχωρούμε στα λοιπά έσοδα του πίνακα 2Δ;