Καλησπέρα σας,

Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε ποιος είναι ο σωστός χειρισμός αναγραφής του φόρου εισοδήματος για εταιρεία που τηρεί διπλογραφικά βιβλία σε σχέση με τα έντυπα Ε3, ΚΦΑ και Ν.

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ ο φόρος εισοδήματος χρήσης καθώς και το τέλος επιτηδεύματος θα πρέπει να λογιστικοποιούνται στον λογαριασμό λογιστικής 69 ώς έξοδο της χρήσης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες για την συμπλήρωση του εντύπου της φορολογικής αναμόρφωσης, θα πρέπει στον κωδικό 2007 - Φόροι τέλη που δεν εκπίπτουν ( περ.ζ άρθρου 23 του ΚΦΕ) να συμπληρωθούν ο φόρος εισοδήματος χρήσης και το τέλος επιτηδεύματος χρήσης.
Στο Ε3 υπάρχει ο κωδικός 490 με το λεκτικό φόρος εισοδήματος, ο οποίος όμως δεν λαμβάνεται υπόψη από το πληροφοριακό σύστημα στους υπολογισμούς για το αποτέλεσμα των κωδικών 429 και 048.

Συνεπώς, πως θα μπορέσει να συνδεθεί το ποσό της φορολογικής αναμόρφωσης που συμπληρώνω σύμφωνα με τις οδηγίες στον κωδικό 2007 της ΚΦΕ με το φορολογητέο αποτέλεσμα του εντύπου Ν ?
Σε λογιστικά σεμινάρια κάποιοι συνάδελφοι αναφέρουν πως ο φόρος εισοδήματος θα πρέπει να αναγράφεται ΚΑΙ στις λοιπές δαπάνες ώστε να μειωθεί το αποτέλεσμα με το συγκεκριμένο ποσό και έπειτα στο ΈΝΤΥΠΟ Ν να αναμορφωθεί αυτόματα από τα ποσά του κωδικού 2007 της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης.

Η παραπάνω λύση όμως δημιουργεί λανθασμένη εικόνα σχετικά με τα αποτελέσματα της επιχείρησης καθώς ο φόρος έχει συμπεριληφθεί στα κλασικά έξοδα της και ως εκ τούτου ο κωδικός 429 Αποτελέσματα προ φόρων να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία, καθώς εκεί ( στον κωδικό 429 ) έχει συμπεριληφθεί ο φόρος ως έξοδο.

Ποιος είναι ο ορθός χειρισμός κατά τη γνώμη σας ?