Πρακτορείο ταξιδιών με διπλογραφικά βιβλία έχει έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων, έσοδα από πακέτα του άρθρου 43,έσοδα από προμήθειες στο εσωτερικό της χώρας. Επίσης, έχει γενικά έξοδα και δαπάνες από πακέτα. Πως συμπληρώνεται το Ε3 και σε ποιους κωδικούς απεικονίζονται;