Εταιρεία (μορφή Ι.Κ.Ε.) με αντικείμενο δραστηριοτήτων Υπηρεσίες εκμίσθωσεις ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, έχει έσοδα αποκλειστικά για το έτος 2019 από υπεκμίσθωση. Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί είναι τα μισθώματα που έχουν καταβληθεί στους ιδιοκτήτες του υπεκμισθωμένου ακινήτου και λοιπά έξοδα όπως αμοιβές τρίτων, γραφική ύλη. Τα ερωτήματα είναι τα εξής: 1. Θα φορολογηθεί ως εισόδηματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και άρα θα εκπεστούν από τα έσοδα υπεκμίσθωσεις ακινήτων όλα τα έξοδα? 2. Θα φορολογηθεί ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία, και άρα θα εκπεστούν μόνο τα καταβληθέντα μισθώματα? 3. Πώς θα συμπληρωθεί το έντυπο Ε3, τα έσοδα από υπεκμίσθωση θα θεωρηθούν παροχή υπηρεσίων και θα συμπληρωθούν στον κωδ.461.007?