Το 2007, ανώνυμη εταιρεία υπέγραψε σύμβαση με εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης με την διαδικασία του Sales and Lease back, πουλώντας τα ακίνητά της στην εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης και μισθώνοντας στη συνέχεια τα ίδια ακίνητα από την εταιρεία leasing αντί μηνιαίων μισθωμάτων.
Τον Δεκέμβριο 2017, η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης κατήγγειλε τη σύμβαση, επιβάλλοντας την αποβολή της ανώνυμης εταιρείας από τα ακίνητα, που είχαν αποτελέσει αντικείμενο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το Αφορολόγητο αποθεματικό που είχε σχηματίσει η ανώνυμη εταιρεία κατά την πώληση το 2007 και εμφανιζόταν σε ιδιαίτερο λογαριασμό, φορολογείται και αν ναι, τι λογιστικές εγγραφές πρέπει να γίνουν? Η φορολόγηση του αποθεματικού θα γίνει με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της καταγγελίας της σύμβασης ή με τις διατάξεις που ίσχυαν στο χρόνο στον οποίο είχε χορηγηθεί η απαλλαγή? Αναφορικά με το ΦΠΑ, η εταιρεία θα πρέπει να προβεί σε κάποια ενέργεια μετά από την καταγγελία της σύμβασης από την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης?