Βουλγάρικη εταιρεία θέλει να μισθώσει κατοικία στην Ελλάδα και να πληρώνει ενοίκιο αντί της χρήσης ξενοδοχείου. Ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι κάτοικος εξωτερικού και θέλει να έρχεται αυτός ή συνεργάτες του ή και το προσωπικό για σκοπούς της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Να ιδρυθεί υποκατάστημα στην Ελλάδα ειδικού σκοπού για την μίσθωση του ακινήτου?
Υπάρχει ο κίνδυνος η χρήση της κατοικίας να θεωρηθεί ως τεκμήριο ή παροχή σε είδος για κάποιον πχ τον διαχειριστή..?
Αυτό συνεπάγεται υποβολή δήλωσης και φορολόγηση στην Ελλάδα ...?

και ποιοι άλλοι παράμετροι θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν...?