Φυσικό πρόσωπο με ατομική επιχείρηση βάση της εκκαθάριση ΕΦΚΑ 2016 που έγινε το 2018 είχε καταβλητέες εισφορές 5035,80€ και καταβληθείσες 7063,20€ με αποτέλεσμα να υπάρχει ποσό προς επιστροφή 2027,40€ για το οποίο έγινε αίτηση συμψηφισμού.

Στην φορολογική δήλωση χρήσης 2017 εξέπεσε το ποσό των 5035,80€.

Την χρήση 2018 βάση των ειδοποιητηρίων πλήρωσε 4992,60€ (416,05*12).

Σύμφωνα με την πολ 1219/2018 και της βεβαίωσης για φορολογική χρήση για το 2018 πρέπει να εκπέσει το ποσό των 3155,85€.

Το ποσό των 2027,40€ από ποια χρήση πρέπει να εκπέσει;