Μια ΕΕ έχει 2 εταίρους με 50% έκαστος. Ο ΟΕ εκτός από διαχειριστής και ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ , είναι ασφαλισμένος και στο ΙΚΑ. Είναι κανονικά στην μισθοδοσία της επιχείρησης και ως Παλιός ασφαλισμένος λαμβάνει εξαίρεση από ένα μέρος των εισφορών του ΟΑΕΕ. Το έξοδο της αμοιβής του ΟΕ (μισθολογικό και μη μισθολογικό) εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης? Αν ο ΟΕ δεν ασφαλιζόταν στο ΙΚΑ ,θα μπορούσε η εταιρεία να του δίνει ένα μισθό για την προσωπική του εργασία τον οποίο να φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών? Να υπάρχει λχ μια απόφαση των 2 εταίρων ώστε να λαμβάνει ένα μισθό 2.500,00 ευρώ καθαρά . Ο μισθός αυτός θα έχει ΦΜΥ φυσικά. Θα συμπεριλαμβάνεται στην προσωρινή ΦΜΥ κάθε μήνα? Θα έχει χαρτόσημο 1,2%? Εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα? Εναλλακτικά μπορεί να κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης ως σύμβουλος επιχειρήσεων και να υπογράψει μια σύμβαση με την εταιρεία .Τότε θα κόβει ένα Τ.Π.Υ. κάθε μήνα. Το έξοδο αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί από τον έλεγχο? Αν ισχύσουν τα ίδια δεδομένα με το 2014 και στο 2015 θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτό σωστά? Ευχαριστώ πολύ