Ετερόρρυθμος εταίρος ΕΕ, ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ, εργάζεται στην εταιρεία με αμοιβή. Ερώτημα: Αν η αμοιβή είναι εκπέσιμη ως δαπάνη μισθωτής εργασίας, βάσει του Ν.4172/2013, άρθρο12, παρ2, στ, και με ποιές προϋποθέσεις.