Στην ΠΟΛ.1113/02-06-2015 σχετικά με το άρθρο 23 μη εκπιπτόμενες δαπάνες φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών και αμοιβών περίπτ. β ii αναφέρονται τα εξής :
Οι ασφαλιστικές εισφορές μελών Δ.Σ. Α.Ε. ή διαχειριστών Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε. που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ των υπόψη εταιρειών και επιπλέον οι αμοιβές που λαμβάνουν λόγω της ιδιότητας τους αυτής θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες , τότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από το εισόδημα τους από μισθωτές υπηρεσίες και θα δηλωθούν στο Ε1 από τα φυσικά πρόσωπα.
Ερώτημα :

1. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω μέλη Δ.Σ ή διαχειριστές και μέλη των ΕΠΕ , ΙΚΕ συμμετέχουν στο κεφάλαιο των εταιρειών τους , τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές ?

από ποιούς εκπίπτουν ?2. Είναι αρκετός ο χαρακτηρισμός κατά την λήψη αποφάσεως στη Γ.Σ σχετικά με τις αμοιβές των μελών αυτών ως αμοιβή λόγω των διευθυντικών υπηρεσιών που θα παρέχουν στην επιχείρηση προκειμένου να χαρακτηρισθούν αυτές ως αμοιβές από μισθωτή εργασία ? .Είναι ισχυρή η απόφαση Γ.Σ σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ σχετικά με την αμοιβή του διαχειριστή ?

Σας ευχαριστώ