Εταιρεία ΙΚΕ παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών της οποίας το εταιρικό κεφάλαιο αποτελείται απο 4 εταίρους με 25% ο καθένας, ερωτάται :

1. Μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων να ορίσει πάνω από έναν εταίρο διαχειριστή και να αποδίδει αμοιβές διαχείρισης (πχ. στους 3 από τους 4);

2. Πρέπει να αναφέρονται σε κάποια απόφαση ποιες είναι αυτές οι υποχρεώσεις διαχείρισης προς απόδειξη της παραγωγικότητας της δαπάνης και, ποιες είναι οι απαραίτητες διαδικασίες για την φορολογική τους αναγνώριση απο την φορολογική αρχή;

3. Υπάρχει κάποιος περιορισμός στο ποσό της αμοιβής και, είναι απαραίτητο να έχουν όλοι την ίδια αμοιβή ή μπορεί η Συνέλευση των εταίρων να αποφασίσει κατά περίπτωση;

4. Οι αμοιβές διαχείρισης φορολογούνται πάντα με την κλίμακα των μισθωτών;

5. Οι αμοιβές διαχείρισης υπάγονται σε χαρτόσημο κι αυτό επιβαρύνει την εταιρεία ή το καθαρό ποσό το οποίο αποδίδεται στον εταίρο διαχειριστή;

6. Σε ποιο κωδικό αναγράφονται στο Ε1 του εταίρου και με ποιο κωδικό αμοιβής υποβάλλεται από την εταιρεία στην φορολογική αρχή;

7. Στις αμοιβές αυτές οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές και με ποιο τρόπο υπολογίζονται κι αποδίδονται;

8. Η αποδεδειγμένη εργασία ενός εταίρου (όχι διαχειριστή) στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, υπάρχει περίπτωση να υπαχθεί σε ασφαλιστικές εισφορές (π.χ η εργασία εταίρου λογιστή σε εταιρεία ΙΚΕ λογιστικών υπηρεσιών);