Παρακαλώ να μου γνωρίσετε εταίροι που είναι διαχειριστές σε ΙΚΕ, αν λαμβάνουν αμοιβή ως διαχειριστές τι ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ θα καταβάλουν.
Σήμερα είναι ασφαλισμένοι στην 1η Ασφαλιστική Κλάση.