Ένα αδόμητο οικόπεδο ανήκει κατά 50% σε έναν ιδιώτη και κατά 50% σε μια ομόρρυθμη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Ο ιδιώτης και η εταιρεία κατασκευάσουν μια οικοδομή στο οικόπεδο αυτό και τα τιμολόγια εκδίδονται τα μισά στον ιδιώτη και τα άλλα μισά στην εταιρεία, κατά την οροφοκτησία δε τα μισά διαμερίσματα θα τα πάρει ο ιδιώτης και τα άλλα μισά η εταιρεία. Εν συνεχεία η εταιρεία θα τα διαχειρίζεται ενοικιάζοντας τα προς τρίτους ιδιώτες.

Το ερώτημα είναι: α) υπάρχει η προαναφερόμενη δυνατότητα κατασκευής του έργου (από ένα φυσικό πρόσωπο και ένα νομικό) και β) η κατασκευή υπόκειται σε καθεστώς Φ.Π.Α. δηλαδή κατά την αυτοπαράδοση των διαμερισμάτων στον ιδιώτη και στην εταιρεία θα πρέπει να αποδοθεί η διαφορά του ΦΠΑ.

Σημειωτέον ότι η εταιρεία όπως προαναφέρθηκε θα ενοικιάζει τα ακίνητα σε τρίτους ιδιώτες.