Είμαστε δημόσια υπηρεσία και επιθυμούμε να αναθέσουμε την διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου σε επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο )εγκαταστημένη σε άλλο Κράτος Μέλος. Παρακαλούμε για την απάντησή σας στα παρακάτω ερωτήματα: 1) Εάν εμπίπτει στις απαλλακτικές διατάξεις του άρθρου 22 του ΦΠΑ και κάτω από ποιες προϋποθέσεις (vies κ.λ.π.) 2) Εάν εισηγητής στο σεμινάριο αυτό είναι και κάποιος δημόσιος υπάλληλος με ποιο παραστατικό θα του καταβληθεί η αμοιβή του; Παρακαλώ για την κατά το δυνατό άμεση απάντησή σας