Επιχείρηση απασχολεί άτομο για τον καθαρισμό των γραφείων, χωρίς έγγραφη ή προφορική συμφωνία παγίας απασχόλησης, τακτικά κάθε εβδομάδα, μια-δύο ώρες με μικρό αντίτιμο, 75,00€/μήνα.Εκδίδεται απόδειξη δαπάνης.

Ερωτάται:

1. Υπάγεται στην περίπτωση του άρθρο 12 παρ2 του Ν4172/2013, ως μισθωτός?.

2. Υπάγεται στην περίπτωση του άρθρο 62, παρ1δ με υποχρέωση παρακράτησης 20% με το άρθρο 64, παρ 1δ ?.

3. Υποχρεούται σε παρακράτηση και απόδοση χαρτοσήμου 3,6%?

4. Υπάγεται η αμοιβή σε ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ?
5. Δύναται να υπαχθεί στην περίπτωση των ατόμων που αποκτούν εισόδημα έως 10.000€ κατά έτος, χωρίς φορολογικές υποχρεώσεις?