Σε εκδήλωση εταιρίας θα απασχοληθεί μουσικός ΜΗ επαγγελματίας για 4 ωρες.
Μπορούμε να φτιάξουμε σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και τον πληρώσουμε με τίτλο κτήσης, παρακρατώντας 20% για φόρο , 3,6% χαρτόσημο και 16% για ΙΚΑ, ή θα πρέπει να τον προσλάβουμε κανονικά με σύμβαση ορισμένου χρόνου ;