Ελληνική εταιρεία ΑΕ αποτελείται από τρεις μετόχους μετόχους οι οποίοι έχουν ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 3%.

Στο ΔΣ συμμετέχουν και οι τρεις μέτοχοι . Οι αμοιβές που παίρνουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ανέρχονται στα 1500,00 ευρώ μηνιαίως έκαστος.
Οι αμοιβές αυτές υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές με ποσοστά κράτησης 12,71 %εργαζόμενου και 21,38% εργοδότη και φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Το συνολικό κόστος του πληρωτέου ποσού καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη εκπίπτουν φορολογικά?