Καλημέρα σας,

Σε ανώνυμη εταιρεία η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για εφάπαξ (χωρίς την ύπαρξη σχέσης εξαρτημένης εργασίας) καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις αυτού. Μέχρι την ψήφιση του ασφαλιστικού νόμου, οι αμοιβές αυτές δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές αλλά σε χαρτόσημο και παρακρατείται τυχόν ΦΜΥ.
Τι ισχύει μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου για τις αμοιβές αυτές και από πότε έχει ισχύ;
Αναμένω σύντομα απάντησή σας καθότι από αυτή θα εξαρτηθεί το εάν θα δοθεί και για φέτος αμοιβή και σε τι ύψος.

Σας ευχαριστώ.