Πρόεδρος και μέλος Δ.Σ. μιας Α.Ε. (Δεν έχουν ατομική επιχείρηση ούτε συμμετέχουν σε άλλη εταιρία)
λαμβάνουν αμοιβή ως μέλη Δ.Σ. και η Α.Ε. επιπλέον πληρώνει τις υποχρεωτικές τους εισφορές στον
Ο.Α.Ε.Ε. Μπορούν αυτές οι πληρωμές των εισφορών να θεωρηθούν παροχή σε είδος;