Καλή χρονιά με υγεία

Θα ήθελα να μου απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα :
1. Αν Α.Ε. θα μπορούσε να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος (αποθέματα) αφού πρώτα εκτιμηθούν από ορκωτό ελεγκτή ή την επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2190/1920 και η αύξηση αυτή να γίνει υπέρ το άρτιο.

2. Αν θα μπορούσαμε να κάνουμε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο σε Ι.Κ.Ε. (με μετρητά ή εισφορά σε είδος).

Ευχαριστώ εκ των προτέρων