Εκτροφείο Γουνοφόρων Ζώων
1)Ασφαλίζει το προσωπικό στον ΟΓΑ στην 5η ασφαλιστική κλίμακα
υπόχρεος για την καταβολή των εισφορών είναι ο εργοδότης τι ποσό
θα πρέπει να κρατήσουμε από τον εργαζόμενο και ποιο είναι το ποσό
που θα πρέπει να καταβάλει ο εργοδότης .
2) Ποιες κατηγορίες αφορά η 5η ασφαλιστική κατηγορία για εργοδότη
αφόρα κάποιους συγκεκριμένους εργαζόμενους.
3) Το εργόσημο μπορεί να εφαρμοσθεί στα εκτροφεία γουνοφόρων
ζώων.
4) Τι ισχύει για τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στον
ΟΓΑ για τις άδειες τους πόσες ημέρες δικαιούνται.
5) Δικαιούνται οι εργαζόμενοι στα εκτροφεία δώρο Πάσχα , δώρο
Χριστουγέννων και επίδομα αδείας ? τι ισχύει για τις εισφορές αυτών
αφού είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ?
6) Ισχύουν για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ οι διατάξεις της ΕΓΣΣΕ.
θα ήθελα να γίνει διάκριση και ανάλυση 1) για προσωπικές εταιρείες
Ο.Ε. , Ε.Ε 2)και για νομικά πρόσωπα ΙΚΕ , ΑΕ .