Με τις διατάξεις του άρθρου 283 του Ν. 4072/2012 ορίζεται ότι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να μετατραπεί σε ΟΕ ή ΕΕ με ομόφωνη απόφαση των εταίρων (γνήσια μετατροπή). Ο νόμος 2238/1994 με το άρθρο 109 παρ.6 όριζε ότι «Όταν μετατρέπεται ανώνυμη εταιρεία σε προσωπική εταιρεία, στα ήδη φορολογηθέντα κέρδη που υφίστανται κατά το χρόνο της μετατροπής επιβάλλεται σε βάρος του νομικού προσώπου ο οριζόμενος από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. φόρος . Επίσης, όταν η μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε προσωπική εταιρεία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιβάλλεται ο οριζόμενος από τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 φόρος» και παρακάτω όριζε ότι «Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή για τα φορολογηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που έχουν σχηματισθεί από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.» Με την παράγραφο όμως 25 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. ., ορίζεται ότι:
«Από την έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2238/1994 (Α΄ 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.»

Πως φορολογούνται σήμερα τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων κατά τη μετατροπή εταιρείας ΕΠΕ σε ΟΕ ή ΕΕ και πώς θα φορολογηθούν αν την 1/1/2017 μετατραπεί η κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά (με την προϋπόθεση ότι ολοκληρώθηκε η μετατροπή στις 31/12/2016).

Μπορεί να ληφθεί απόφαση διανομής φορολογηθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων με έκτακτη γενική συνέλευση έως τις 31/12/2016 και να διανεμηθούν κέρδη χρήσης 2010 και μετά αντί της χρήσης 2009 ώστε να αποδοθεί φόρος μερισμάτων 10% με σκοπό να μην μεταφερθούν τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στη χρήση 2017 όπου θα φορολογηθούν με συντελεστή 15%.