ΙΚΕ δεν επιθυμεί να διανέμει τα κέρδη της στους εταίρους με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για αγορά παγίων - εμπορευμάτων σε επόμενες χρήσεις

α) για πόσα χρόνια μπορεί να μην διανέμει τα κέρδη της και σε πόσα χρόνια μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ( αν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός ) ;

β) η αγορά παγίων ή εμπορευμάτων ή ολόκληρης επιχείρησης με την χρήση μη διανεμούμενων κερδών θεωρείται κεφαλαιοποίηση και θα φορολογηθούν
Αν ναι ποια θα είναι η φορολόγηση τους;