Φυσικό πρόσωποι, συνταξιούχος ΙΚΑ, είναι μέτοχος (άνω 3%) σε Α.Ε. απο την οποία εισπράττε μέρισμα και αμοιβή Δ.Σ. Επίσης είναι εταίρος Μονοπρόσωπης ΕΠΕ. Για τις δύο αυτές ιδιότητες είναι υπόχρεος ασφάλισης ΟΑΕΕ. Πως θα υπολογιστούν οι εισφορές απο την 1/1/2017;