Συνταξιούχος (Λογιστής) του Ο.Α.Ε.Ε. ο οποίος ορίζεται ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Μπορεί να υπογράψει σύμβαση Δωδεκάμηνης διάρκειας με αμοιβή 400,00€ / μήνα;

Πρέπει να το γνωστοποιήσει στον Ο.Α.Ε.Ε. και να διακοπεί η σύνταξη;

Πρέπει να νά κάνει επανέναρξη επαγγέλματος στη Δ.Ο.Υ.;