Καλησπέρα σας,

Παρακαλώ για την συνδρομή σας στο κάτωθι :

Η Ανώνυμη εμπορική εταιρεία «ΘΗΤΑ» υπέγραψε συμφωνητικό συνεργασίας με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε, για την διαμεσολάβηση στην πώληση λαχείων-ΣΚΡΑΤΣ (θεωρούνται ανώνυμα χρεόγραφα εκτός πεδίου φπα).

Η «ΘΗΤΑ» πρόκειται να παραλαμβάνει στις εγκ/σεις της τα ΣΚΡΑΤΣ, τα οποία θα διαθέτει στην συνέχεια σε πελάτες της χονδρικώς, αλλά και σε πελάτες λιανικής εντός των εγκ/σεων της.

Τα ΣΚΡΑΤΣ θα παρακολουθούνται ποσοτικά σε μερίδες αποθήκης.

Για την μεσολάβηση της, η «ΘΗΤΑ» θα λαμβάνει από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε προμήθεια (που ουσιαστικά είναι το έσοδό της), μέρος της οποίας θα μετακυλύει στους πελάτες που θα πουλάει χονδρικώς (που ουσιαστικά είναι το έξοδό της).

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε εκδίδει ετήσια βεβαίωση προς την «ΘΗΤΑ», το ίδιο και η «ΘΗΤΑ» προς τους πελάτες χονδρικής.

Ερωτήσεις :

1) Κατά την εισαγωγή και εξαγωγή των ΣΚΡΑΤΣ από την εταιρεία «ΘΗΤΑ» θα ενημερώνονται οι ομάδες 2 & 7 ;;

(άποψη μας είναι ότι η ομάδα 7 δεν πρέπει να κινηθεί κατά την εξαγωγή, αφού το ουσιαστικό έσοδο είναι η προμήθεια και όχι η πώληση του ΣΚΡΑΤΣ).

2) Οι καθαρές αξίες αγοράς & πώλησης των ΣΚΡΑΤΣ θα ενημερώσουν κωδικούς περιοδικής. Εάν ναι ποιους ;;

3) Η προμήθεια που θα δοθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε προς την εταιρεία «ΘΗΤΑ» (έσοδο) και η προμήθεια που θα δώσει η «ΘΗΤΑ» στους πελάτες χονδρικής (έξοδο) είναι εντός πεδίου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται διότι αφορούν λαχεία ;;

Εάν είναι εντός φπα ποιοι κωδικοί περιοδικής θα ενημερωθούν ;;

Για την προμήθεια-έσοδο ο λογ/μος Γ/Λ που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι 73 ή 74, ενώ για την προμήθεια-έξοδο ο 61.02.01 ;;

4) Οι βεβαιώσεις που εκδίδουν η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε και η «ΘΗΤΑ», αποτελούν τα φορολογικά παραστατικά που πρέπει να εγγραφούν στα βιβλία των συναλλασσομένων ;; Ποιο το περιεχόμενό τους ;;

Οι βεβαιώσεις αυτές θα ενημερώσουν τις καταστάσεις ΜΥΦ ;;

5) Τέλος η «ΘΗΤΑ» θα διαθέτει τα ΣΚΡΑΤΣ και σε πελάτες λιανικής εντός των εγκ/σεων της.

Πρέπει να εκδοθεί ΑΛΠ χωρίς φπα ;;

Ποιοι λογ/μοι Γ/Λ θα ενημερωθούν κατά την πώληση ;;

Ευχαριστώ εν των προτέρων