Αλλοδαπή [Κυπριακή] εταιρεία θα ενοικιάσει ακίνητο στην Ελλάδα [Δήμος Αθηναίων] με σκοπό την υπεκμίσθωση.

Ερωτάται:

1. Εάν απαιτείται εγκατάσταση στην Ελλάδα με υποκατάστημα.
2. Εάν απαιτείται η λήψη ΑΦΜ και από ποια Δ.Ο.Υ.
3. Εάν απαιτείται δήλωση εκπροσώπου στην Ελλάδα.
4. Εάν από τα ακαθάριστα έσοδα της υπεκμίσθωσης, εκπίπτονται εκτός του ενοικίου, όπως αμοιβή εκπροσώπου, αμοιβή Λογιστή, επισκευής ακινήτου και τυχόν άλλα έξοδα που συνδέονται με την συγκεκριμένη δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα.
5. Εάν τα καθαρά κέρδη του νομικού προσώπου, από την εγκατάσταση, είναι φορολογητέα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο.
6. Εάν υποχρεούται να τηρεί Λογιστικά βιβλία και να υποβάλλει δηλώσεις Εισοδήματος και παρακρατούμενων φόρων για συναλλαγές εσωτερικού και εξωτερικού.
7. Εάν υποχρεούται σε διασταύρωση των στοιχείων συναλλαγών με ελληνικές επιχειρήσεις.
8. Εάν η διανομή κερδών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την αποστολή των κερδών στο εξωτερικό.
9. Εάν η όλη δραστηριότητα θα υπάγεται στο σύστημα Φ.Π.Α. [ν. 2859/2000]

Θα εκτιμούσα πολύ μια γρήγορη κατά το δυνατόν απάντηση.
Ευχαριστώ