Αλλοδαπό νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικό με έδρα σε Κράτος Μέλος της ΕΕ επιθυμεί να μισθώσει 2 κατοικίες στην Ελλάδα, ώστε να αποστείλει εργαζόμενους της για εθελοντική εργασία σε ελληνικό μη κερδοσκοπικό σωματείο.
Το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικό δεν έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητο στην Ελλάδα και δεν θα ασκεί καμία δραστηριότητα στην Ελλάδα. Για τον σκοπό της μίσθωσης θα πρέπει να αποδοθεί ΑΦΜ στο αλλοδαπό νομικό πρόσωπο (υποβάλλοντας τα απαραίτητα έγγραφα) και να οριστεί νόμιμος εκπρόσωπος με διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα.

1. Εφόσον αποδοθεί ΑΦΜ στο αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, ποιες θα είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις του γενικά? Θα έχει και την υποχρέωση να υποβάλλει ετήσια φορολογική δήλωση έστω και μηδενική, καθώς δεν θα αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα; Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1060/2015 διευκρινίζεται ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος υφίσταται και στην περίπτωση που τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες δεν αποκτούν εισόδημα. Ισχύει και στην παρούσα περίπτωση;

2. Εφόσον θα έχει φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα, θα ευθύνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων;

3. Η παραχώρηση της κατοικίας που θα μισθώνεται από το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο και θα διατίθεται στους εθελοντές της ως κατοικία, θα θεωρηθεί ως παροχή σε είδος (σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4172/2013) καθώς πρόκειται για εργαζόμενους του αλλοδαπού προσώπου. Εφόσον οι μισθωμένες κατοικίες δεν είναι ιδιόκτητες του αλλοδαπού νομικού προσώπου, δεν θα προκύπτει τεκμαρτό μίσθωμα για την παραχώρηση στους εθελοντές.

Ευχαριστώ για μια άμεση απάντηση.