Κύριοι,

Πελάτης μας, Ελληνική Εταιρεία Α.Ε. με μοναδικό μέτοχο Αλλοδαπή Α.Ε. (Αγγλικής εθνικότητας) πραγματοποιεί στην Ελλάδα μελέτες έρευνας για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας. Για τις υπηρεσίες αυτές η Ελληνική Α.Ε., η οποία τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με τα ΕΛΠ εκδίδει προς την θυγατρική τιμολόγιο με το οποίο χρεώνει το σύνολο των εξόδων προσαυξημένα με πσοσοστό 8% (cost plus).

Επειδή όμως η Μητρική Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών εταιρειών και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει συντάξει τον φάκελο τεκμηρίωσης συναλλαγών βασιζόμενη σε δεδομένα που προκύπτουν από Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία είναι διαφορετικά απο αυτά που προκύπτουν από τα ΕΛΠ, το δε ποσοστό 8% υπολογίζεται επί διαφορετικού ποσού εξόδων.

Όπως είναι φυσικό το φορολογικό αποτέλεσμα που προκύπτει στην Ελλάδα με την εφαρμογή του ποσοστού 8% στις ελληνικές δαπάνες είναι διαφορετικό από αυτό που θα προκύπτει με την εφαρμογή ΔΛΠ, λόγω π.χ. της εφαρμογής διαφορετικών συντελεστών αποσβέσεων,

θα σας παρακαλούσαμε να έχουμε την άποψή σας περί:

α) Του ορθού τρόπου εφαρμογής υπολογισμού του κέρδους σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

β) Του φακέλου τεκμηρίωσης (Δύναται η Ελληνική Εταιρεία σε έλεγχο να παρουσιάσει τον φάκελο τεκμηρίωσης της Μητρικής που έχει συνταχθεί βάση των ΔΛΠ και να παραθέτει τις διαφορές μεταξύ ΔΛΠ- ΕΛΠ).

γ) Του συνοπτικού πίνακα

δ) Με δεδομένες τις διαφορές των ΔΛΠ- ΕΛΠ, το τιμολόγιο 8% επί των εξόδων πρέπει να εκδίδεται βάση των ελληνικών βιβλίων ή των ΔΛΠ.

Με εκτίμηση,