1)Σε ομόρρυθμη εταιρία με απλογραφικά βιβλία συμμετέχουν 2 φυσικά πρόσωπα(Α & Β) μη επιτηδευματίες με ποσοστό 60% ο Α και 40% ο Β. Οι εταίροι δεν λαμβάνουν ιδιαίτερες αμοιβές από την εταιρία.Ερωτάται: α)Θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα οι Α & Β σύμφωνα με την περίπτωση ζ του άρθρου 2 του Ν 4172/2013; β)Εφόσον θεωρούνται συνδεδεμένα έχει υποχρέωση η εταιρία να υποβάλλει Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών κάθε φορολογικό έτος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Ν 4174/2013;

2)Κοινοπραξία δημοσίου τεχνικού έργου αποτελείται από 2 φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες με ποσοστά 50% έκαστος στο κεφαλαίο. Τα παραπάνω πρόσωπα συμμετέχουν και σε ομόρρυθμη εταιρία με ποσοστό 33,33%. Η κοινοπραξία έχει συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας για την κατασκευή του δημοσίου έργου με την ομόρρυθμο εταιρία η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 100.000€. α) Θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα η κοινοπραξία με την ομόρρυθμο εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις των διευκρινίσεων της παραγράφου 2 της ΠΟΛ 1142/2015; β)Εάν η αξία της σύμβασης ήταν κάτω των 100.000 € ήταν υπόχρεες η Κ/Ξ και η Ο.Ε. σε υποβολή έστω Συνοπτικού Πίνακα Πληροφορίων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Ν 4174/2013;