Για τη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης (απλογραφικά βιβλία) με επαχθή αιτία η ΠΟΛ.1032/26.1.2015 στην περίπτωση 4 αναφέρει: Στη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης που τηρεί απλογραφικά βιβλία, ως τιμή πώλησης και κτήσης θα λαμβάνεται υπόψη το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης. H τιμή κτήσης εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα θεωρείται ότι είναι μηδενική. Ειδικότερα και ενδεικτικά, στοιχεία της ατομικής επιχείρησης κατά το έτος μεταβίβασης και κατά το έτος έναρξης εργασιών, όπως πάγια της επιχείρησης, αποθέματα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις κλπ., συμβάλλουν στην εκτίμηση του προσδιορισμού της αξίας πώλησης και κτήσης της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης, κατά τον έλεγχο από τη Φορολογική Αρχή. Η υπεραξία από τη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης, αφορά όχι την καθ αυτό πώληση των παγίων και εμπορευμάτων στο νέο ιδιοκτήτη καθόσον αυτά σε κάθε περίπτωση, αποτελούν ακαθάριστα έσοδα του μεταβιβάζοντος. Ευνόητο, ότι σε περίπτωση αποσβεσμένων πάγιων στοιχείων της επιχείρησης, ολόκληρο το τίμημα της πώλησης αποτελεί φορολογητέο έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η υπεραξία εν προκειμένω, αντιστοιχεί στην άυλη αξία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια, φήμη και πελατεία κ.λπ., και φορολογείται με συντελεστή 15%, ενώ δεν αφορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. 1. Για την υπεραξία Από ότι καταλαβαίνω αν στο τιμολόγιο πώλησης που θα εκδοθεί για την μεταβίβαση δεν αναγραφεί ποσό υπεραξίας (φήμη,πελατεία,…) δεν υπάρχει υπεραξία. Τι ισχύει τελικά ; 2. Για την εφαρμογή του τεκμηρίου απόκτησης επιχείρησης Στο άρθρο 32 περ. β αναφέρεται ότι η αγορά ατομικής επιχείρησης αποτελεί τεκμήριο Στο άρθρο 33 περ. ε αναφέρεται ότι η αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, εξαιρείται από την εφαρμογή του τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Άραγε τα πάγια (μηχανήματα, εξοπλισμός, Φ.Ι.Χ…..) που θα τιμολογηθούν δεν έχουν τεκμήριο. Τι τελικά ισχύει ; 3. Για τα Φ.Ι.Χ. θα πληρωθεί φόρος υπεραξίας ; Γιατί στον ν.4172/2013 δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Από ότι ακούω όμως το υπουργείο συγκοινωνιών ζητάει υπεραξία. (αν υπάρχει ο συντελεστής είναι 25% ;) Παρακαλώ απαντήστε μου απλά και κατανοητά με ναι και όχι, και αν γίνεται σύντομα. Ευχαριστώ.