ΕΕ με απλογραφικά βιβλία έχει τα εξής στοιχεία:Ομόρρυθμο μέλος 50%, ετερόρρυθμο μέλος 50 (νομική οντότητα). Το ετερόρρυθμο μέλος επιθυμεί να μεταβιβάσει σε φυσικό πρόσωπο και παράλληλα να γίνει μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας.Ποια θα είναι η φορολογική αντιμετώπιση για το υπάρχον μέλος σε περίπτωση που μεταβληθεί το άρθρο περί κεφαλαίου της εταιρείας και αναγραφεί ότι μείωνεται σε ένα κατώτερο ποσό με αντίστοιχη μεταβολή των ποσοστών.