Ομόρρυθμη Εταιρεία που συστάθηκε το 2011 με εννέα υποκαταστήματα φωτοβολταικών πάρκων των 20 kv/υποκ/μα έχει σήμερα τα εξής δεδομένα : -Πήρε τραπεζικό δάνειο διάρκειας 10 ετών 540.000,00€ το 2011. -Υπόλοιπο κεφαλαίου του Δανείου 350.000,00€ -Υπόλοιπό τόκων Δανείου 68.000,00€.(τόκοι έως το 2021) -Απαιτήσεις από πελάτες 47.000,00€ -Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 3.000,00€ -Καταθέσεις σε όψεως 7.000,00€ -Τιμή κτήσης παγίων 545.000,00€ -Αποσβέσεις 175.000,00€ -Αναπόσβεστη αξία παγίων 370.000,00€ Η Ο.Ε. θέλει να πουλήσει ένα πάρκο από τα εννέα , σε επιτηδευματία που θα συστήσει ατομική επιχείρηση. Μπορείτε να μου πείτε πως μπορώ να υπολογίσω την καθαρή θέση της επιχείρησης καθώς επίσης και το ποσό της υπεραξίας που αντιστοιχεί για την πώληση του ενός υποκαταστήματος;