Η Εταιρεία Α με νομική μορφή Α.Ε. συμμετέχει (90%) στην εταιρεία Β με νομική μορφή ΕΠΕ. Η Εταιρεία Β, με αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζει 31/12/14 στο Ενεργητικό της Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης 111.000,00 ευρώ, Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο (ΦΠΑ) 14.000,00 ευρώ και Διαθέσιμα 270,00 ευρώ. Στο δε Παθητικό εμφανίζει Κεφάλαιο 72.000,00 ευρώ, συσσωρευμένες ζημίες 20.000,00 ευρώ και Οφειλή προς την Εταιρεία Α ύψους 73.270,00 ευρώ. Αποφασίζεται η παύση εργασιών της Εταιρείας Β. ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Με δεδομένα ότι α)Η εταιρεία Β δεν μπορεί στο εγγύς μέλλον να εισπράξει την Απαίτησή της από το Ελληνικό Δημόσιο και β) Η αξία των Ερευνών αποτιμάται με μηδενική αξία, Ποια μορφή θα έχει ο Ισολογισμός λήξης μετά την εκκαθάριση; ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Η Εταιρεία Α πέραν της Ζημίας από την συμμετοχή της στην εταιρεία Β ποσού 64.800,00 ευρώ (72.000,00 Χ 90%) , θα καταγράψει ως Ζημία και το ανείσπρακτο ποσό των 73.270,00 ευρώ ;