Ανώνυμη Εταιρεία εκμισθώνει ακίνητο (Ξενοδοχείο) σε άλλη   Ανώνυμη Εταιρεία.

Η μισθώτρια ΑΕ ασφαλίζει το ακίνητο κατά παντός κινδύνου σε Ασφαλιστική εταιρεία και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκδίδεται στο όνομα της μισθώτριας ΑΕ.

Σε συμφωνία μισθώτριας ΑΕ και   εκμισθώτριας ΑΕ, η εκμισθώτρια ΑΕ δέχεται να πληρώνει μέρος του κόστους ασφάλισης.

Στην συνέχεια η μισθώτρια πρέπει να εκδώσει Τιμολόγιο στην εκμισθώτρια για το ποσόν συμμετοχής της στο κόστος ασφάλισης.

Ερώτημα: Στο τιμολόγιο πρέπει να επιβληθεί ΦΠΑ.