Αλλοδαπή εταιρεία ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα (offshore) με ΚΑΔ: ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ειναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης Ε3 και Ν?
διευκρινίζω ότι για το 2014 δεν υπήρξε καμία συναλλαγή παρα μόνο η αμοιβή του λογιστή. Θα πρέπεν αν ασυμπληρωθεί το έντυπο Ε3 και συνεπώς το ποσό απο την αμοιβή να μεταφερθεί στο έντυπο Ν και να σχηματιστεί ζημιά? ποιούς κωδικούς θα πρέπει να συμπληρώσω?