Το 2004 με απόφαση ΔΣ και έγκριση της ΓΣ ανώνυμη εταιρεία διορίζει δύο εκκαθαριστές με σκοπό την εκκαθάριση και την λύση της εταιρείας και δημοσιεύει στο ΦΕΚ το διορισμό και την απόφαση για εκκαθάριση και λύση. Οι εκκαθαριστές με ημερομηνία 20/12/2004 συνέταξαν τον ισολογισμό εκκαθάρισης και λύσης της εταιρείας και υπέβαλλαν στο ΓΕΜΗ όπως προβλέπεται πλέον τον ισολογισμό εκκαθάρισης και λύσης ο οποίος δημοσιεύτηκε με ημερομηνία 24/03/2016.

Η ΔΟΥ και συγκεκριμένα το μητρώο επιμένει ότι οι εκκαθαριστές και μόνον θα πρέπει να καταθέσουν το έντυπο Μ4 αφού ακολουθήσουν την διαδικασία της ακύρωσης των βιβλίων και στοιχείων εντός 10ημέρου από την 24/03/2016.

1) Παρακαλώ να με ενημερώσετε από που προκύπτει αυτή η υποχρεώση των εκκαθαριστών για την διακοπή της εταιρείας στην ΔΟΥ. (θεωρώ ότι η δημοσίευση του ισολογισμού είναι η τελευταία πράξη τους ως συνδεδεμένων με την εταιρεία και η σχέση τους πρέπει να διακοπεί με την υποβολή εντύπου Μ7)

2) Παρακαλώ επίσης να με ενημερώσετε γιατί δεν μπορώ να κάνω διακοπή το 2004 αφού η ΑΕ έχει λυθεί και έχει διαγραφεί από τα μητρώα ΑΕ και ΓΕΜΗ από την 20/12/2004 και συνεπώς δεν υφίσταται εμπορική δραστηριότητα απο την 20/12/2004 μέχρι και την 24/03/2016 την ημερομηνία δημοσίευσης του ισολογισμού εκκαθάρισης και λύσης της εταιρείας. (χωρίς την διαδικασία της εκπρόθεσμης διακοπής όπως προβλεπόταν μέχρι 29/02/2016. Αν και η αποψή μου είναι ότι το μητρώο μετά την ανακοίνωση του ΓΕΜΗ πρέπει να προχωρήσει στην διακοπή της εταιρείας με δική του απόφαση)

3) Τέλος πόσες ημέρες έχω περιθώριο να κάνω την διακοπή της ΑΕ αν πρέπει να δεχθώ σαν ημερομηνία διακοπής την 24/03/2016.