Ανώνυμη εταιρεία έχει ίδια κεφάλαια την προηγουμένη ημέρα της μεταβίβασης μετοχών, ύψους 950.000,00 ευρώ. Ο βασικός μέτοχος αυτής πουλά το σύνολο σχεδόν του μετοχικού του κεφαλαίου, που είναι το 60% του συνολικού, αντί του ποσού των 300.000,00 με τριετή διακανονισμό αποπληρωμής. Για την πράξη αυτή συντάσσεται ιδιωτικό συμφωνητικό. Στη συνέχεια γίνεται υπολογισμός της υπεραξίας μεταβίβασης σύμφωνα με την ΠΟΛ.1032/2015. Από την εφαρμογή αυτής τεκμαίρεται ελάχιστη τιμή πώλησης των μετοχών ύψους 570.000,00 ευρώ. Το ερώτημά μου είναι: ως τεκμαρτό εισόδημα του άρθρου 32 του ν.4172 από την αγορά των μετοχών για τον αγοραστή λαμβάνεται υπόψη το καταβληθέν (ανά έτος στην προκειμένη περίπτωση) ποσό ή το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με την ΠΟΛ.1032; Ευχαριστώ.