Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Φορολογική αντιμετώπιση τραπεζικών παραγώγων

Παρακαλώ θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση κερδών και ζημιών από τραπεζικά παράγωγα προαγοράς συναλλάγματος και χρηματιστηριακά παράγωγα προϊόντων, τα οποία παράγονται και από την ίδια την επιχείρηση, όσον αφορά την αποτίμηση και το πραγματοποιηθέν αποτέλεσμα.
1. Η έννοια των παραγώγων από λογιστικής απόψεως  καθορίζεται στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014, βάσει του οποίου:

 

Παράγωγα (Περιουσιακά στοιχεία ή Υποχρεώσεις) (derivativeς, assets or liabilities): Παράγωγο είναι ένα χρηματοοικονομικό μέσο ή άλλη σύμβαση που πληροί όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α)   Η αξία του μεταβάλλεται σε σχέση με ένα από τα επόμενα (αποκαλούμενο συνήθως «υποκείμενο»): καθορισμένο επιτόκιο, τιμή ενός χρηματοοικονομικού μέσου, τιμή ενός εμπορεύματος, συναλλαγματική ισοτιμία, τιμές δεικτών ή επιτοκίων, πιστωτική διαβάθμιση, πιστωτικό δείκτη ή άλλη μεταβλητή, με την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση μη χρηματοοικονομικής μεταβλητής αυτή η μεταβλητή δεν αναφέρεται σε ένα μέρος της σύμβασης.

β)    Δεν απαιτεί αρχική καθαρή επένδυση ή απαιτεί ελάχιστη αρχική καθαρή επένδυση που είναι μικρότερη από αυτή που απαιτείται για άλλους τύπους συμβάσεων που αναμένεται να έχουν παρόμοια αντίδραση σε μεταβολές παραγόντων της αγοράς.

γ)    Διακανονίζεται σε μελλοντική ημερομηνία.

Τυπικές περιπτώσεις παραγώγων είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα συμβόλαια ανταλλαγής και τα δικαιώματα προαίρεσης. Τα παράγωγα έχουν συνήθως ένα θεωρητικό ποσό (κεφάλαιο αναφοράς), το οποίο είναι ένα νομισματικό ποσό, ένας αριθμός μετοχών, ένας αριθμός μονάδων βάρους ή όγκου ή άλλων μονάδων μέτρησης, που καθορίζονται στη σύμβαση.

 

Θεωρώντας ότι η οντότητα έχει επιλέξει ως λογιστική πολιτική το κόστος κτήσης για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) προκύπτει κατά το διακανονισμό τους . Διαφορετικά, έχει εφαρμογή το άρθρο 24 του Ν.4308/2014 περί εύλογων αξιών.

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης