Παρακαλώ θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση κερδών και ζημιών από τραπεζικά παράγωγα προαγοράς συναλλάγματος και χρηματιστηριακά παράγωγα προϊόντων, τα οποία παράγονται και από την ίδια την επιχείρηση, όσον αφορά την αποτίμηση και το πραγματοποιηθέν αποτέλεσμα.