Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση Leasing

 Αεροπορική εταιρία αγόρασε με leasing αεροσκάφος το 2013 το οποίο και   καταχώρησε στον λογ 13 μεταφορικά μέσα τα δε  μισθώματα που κατέβαλλε μείωσαν την υποχρέωση που είχε η εταιρία προς την
εταιρία leasing.
Την χρήση του 2013 η εταιρία εφαρμόζοντας το αρθρο 141 του 2190 όπως αυτό επιβεβαιώθηκε απο την απόφαση του ΣΛΟΤ   591     εφάρμοσε την ίδια μέθοδο που εφαρμόζεται στα ΔΛΠ κάνοντας δηλαδή αποσβέσεις και καταχωρώντας τα μισθώματα  στην  χρέωση των υποχρεώσεων εφαρμόζοντας παγίως τα προβλεπόμενα στην μέθοδο των  ΔΛΠ.

Ερώτηση
1-Εάν η εταιρία  είχε την δυνατότητα να χειριστεί με αυτόν τον τρόπο δηλαδή να πραγματοποιεί αποσβέσεις φορολογικά εκπεστέες οπώς αυτό προβλέπεται απο το άρθρο 141 του Ν 2190 εναντί του αρθρου 31 παρ 1 περ στ  οπως επιβεβαιώθηκε απο την απόφαση του ΣΛΟΤ αρ πρωτ 591 ΑΠ /30-7-2009 . 
2- Εαν μπορεί να συνεχίσει την ιδια αντιμετώπιση και στα επόμενα έτη σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στον ν 44308/2014 άρθρο 18 παρ 5. όπου προβλέπεται  οτι από το 2019 η ίδια αντιμετώπιση και των συμβάσεων Leasing  οι οποίες πραγματοποιήθησαν πρίν το 2013 .
1. Με βάση το άρθρο 141 του Ν. 2190/1920, με ισχύ έως 31.12.2014, ο προβλεπόμενος από τα ΔΛΠ χειρισμός των χρηματοδοτικών μισθώσεων ήταν αποδεκτός για λογιστικούς σκοπούς για τις χρήσεις 2013 και 2014. Με την εφαρμογή του Ν.4308/2014, η απόκτηση ενσωμάτων παγίων με χρηματοδοτική μίσθωση αντιμετωπίζεται υποχρεωτικά από λογιστικής απόψεως με την προβλεπόμενη από τα ΔΛΠ και το άρθρο 141 του Ν. 2190/1920 μέθοδο. Συνεπώς ο υιοθετηθείς λογιστικός χειρισμός για τις χρήσεις 2013 και 2014 συνεχίζεται, εφόσον είναι ορθός, για το 2015 και τις μετέπειτα χρήσεις.

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης