Αξιότιμοι συνεργάτες, Ετερόρρυθμος εταιρία λειτουργεί από το 2009. Τα βιβλία που τηρεί είναι απλογραφικά. Η Δραστηριότητα της είναι λιανικό-χονδρικό εμπόριο τροφίμων. Η εταιρική σύνθεση έχει ως εξής 70 – 30.Να σημειωθεί ότι οι εταίροι είναι σύζυγοι. Ο εταίρος που έχει το 70% (21.000,00€) επιθυμεί να αποχωρήσει από την επιχείρηση και να μεταβιβάσει το μερίδιο του στην σύζυγο και κόρη του. Τα νέα ποσοστά που θα διαμορφωθεί η εταιρική σύνθεση είναι : · Σύζυγος 80% (Είχε ποσοστό 30%) · Τέκνο 20% (Νεοεισερχόμενο μέλος) Η εταιρία τα κατά τα έτη λειτουργίας της εμφανίζει τα ακόλουθα αποτελέσματα Χρήση 2010: 18.785,00 € Χρήση 2011: 10.200,00 € Χρήση 2012: 1.883,00 € Χρήση 2013: 750,00 € Χρήση 2014: 1.325,00 € Τα πάγια της επιχείρησης ανέρχονται σε αξία προ αποσβέσεων 25.000,00 € εκ των οποίων τα 2.100,00 € παραμένουν αναπόσβεστα. Η απογραφή λήξης ανέρχεται στο ποσό των 5.400,00€ Στην Δ.Ο.Υ. μας ενημέρωσαν ότι πρέπει να προβούμε στον υπολογισμό της υπεραξίας σύμφωνα με την ΠΟΛ 1032/2015. Η οποία όμως αναφέρει ότι: Στη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης που τηρεί απλογραφικά βιβλία, ως τιμή πώλησης και κτήσης θα λαμβάνεται υπόψη το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης. H τιμή κτήσης εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα θεωρείται ότι είναι μηδενική. Ειδικότερα και ενδεικτικά, στοιχεία της ατομικής επιχείρησης κατά το έτος μεταβίβασης και κατά το έτος έναρξης εργασιών, όπως πάγια της επιχείρησης, αποθέματα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις κλπ., συμβάλλουν στην εκτίμηση του προσδιορισμού της αξίας πώλησης και κτήσης της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης, κατά τον έλεγχο από τη Φορολογική Αρχή. Η υπεραξία από τη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης, αφορά όχι την καθ αυτό πώληση των παγίων και εμπορευμάτων στο νέο ιδιοκτήτη καθόσον αυτά σε κάθε περίπτωση, αποτελούν ακαθάριστα έσοδα του μεταβιβάζοντος. Ευνόητο, ότι σε περίπτωση αποσβεσμένων πάγιων στοιχείων της επιχείρησης, ολόκληρο το τίμημα της πώλησης αποτελεί φορολογητέο έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η υπεραξία εν προκειμένω, αντιστοιχεί στην άυλη αξία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια, φήμη και πελατεία κ.λπ., και φορολογείται με συντελεστή 15%, ενώ δεν αφορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ως ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, θα λαμβάνονται τα κεφάλαια όπως προκύπτουν από το καταστατικό ίδρυσης της εταιρίας και τις τροποποιήσεις αυτού. Επίσης, θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν αγορές παγίων, επιδοτήσεις οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αξία κτήσης των παγίων και στην κάλυψη λοιπών δαπανών, καθώς και λοιπά στοιχεία που αποδεικνύουν την αύξηση του κεφαλαίου και για τα οποία η εταιρία δεν έχει προβεί σε τροποποίηση καταστατικού. Τα παραπάνω αποτελούν σε κάθε περίπτωση αντικείμενο ελέγχου της εκάστοτε αρμόδιας ελεγκτικής αρχής. Σύμφωνα με τα παραπάνω: 1. Για να προβούμε στην μεταβίβαση μεριδίων αρκεί να καταθέσουμε το Τροποποιημένο Καταστατικό στο ΓΕΜΗ και στη Δ.Ο.Υ. ή χρειάζονται επιπλέον ενέργειες? 2. Ποιο είναι το έντυπο που συμπληρώνουμε? 3. Ποια είναι η κατώτατη αξία για τον υπολογισμό της υπεραξίας? 21.000 x 15,00% = 3.150,00€. 4. Ο αποχωρήσας δηλώνει το ποσό που έλαβε στην Φορολογική του Δήλωση και φορολογείται για το τίμημα που έλαβε με την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης? 5. Υπάρχει διαφορετική φορολόγηση υπεραξίας μεταξύ της συζύγου και του τέκνου? Δωρεά δεν μπορεί να κάνει γιατί μας ενημέρωσαν ότι εφόσον έχει προβεί σε δωρεά ακίνητης περιουσίας δεν του επιτρέπεται να προβείς σε τέτοια ενέργεια. 6. Το ποσό της υπεραξίας που θα δημιουργηθεί απεικονίζεται στα βιβλία της επιχείρησης? Παρακαλώ για την άμεση ανταπόκριση σας προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο πελάτης μας.