Καλημέρα σας

Σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 4 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) η αξίωση επιστροφής φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα ισχύει για διάστημα 5 ετών από το τέλος του έτους της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, για δηλώσεις που υποβάλλονται από 1/1/2014, ενώ το αντίστοιχο διάστημα για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως 31/12/2013 είχε οριστεί σε 3 έτη, σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ.7 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994).
Τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα ισχύουν και για τον συμψηφισμό φόρου που έχει παρακρατηθεί με οποιαδήποτε τρόπο (φ.μ.υ. ή παρακράτηση φόρου ελευθέρων επαγγελματιών κλπ) ?
Επίσης ισχύουν και για συμψηφισμό φόρου εισοδήματος που έχει καταβληθεί στο εξωτερικό (Η.Π.Α.) και μέχρι του ποσού φόρου που οφείλεται στην Ελλάδα ?

Ευχαριστώ για το χρόνο σας