1.Η βεβαίωση με τα ποσά clawback/rebate του ΕΟΠΥΥ με ημερομηνία έκδοσης 02/07/15 που αφορά την χρήση του 2014 θα χρησιμοποιηθεί για έκδοση πιστωτικού τιμολογίου με ημερομηνία 31/12/14;
2.Για την χρήση του 2013 δεν εκδόθηκε πιστωτικό τιμολόγιο για claw back και rebate καθώς η σχετική βεβαίωση του ΕΟΠΠΥ εκδόθηκε 28/05/14 ενώ η φορολογική δήλωση υποβλήθηκε σε προγενέστερο χρόνο. Υπάρχει δυνατότητα να εκδοθεί το συγκεκριμένο πιστωτικό στην χρήση του 2014, αν όχι μπορεί να γίνει τροποποιητική εισοδήματος για την χρήση του 2013;

3.Από παλιότερο ερώτημα στον komvo αντιγράφω τα εξής «Για το χειρισμό των αμοιβών των ιατρών που δεν εισπράχθηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία κατά το χρόνο έκδοσης των Α.Π.Υ. προβλέπεται με το εγγρ. 1079447/2068/Α0012/6-12-2004 χειρισμός τακτοποίησης ως εξής : Η αξία των Α.Π.Υ. που εκδόθηκαν αλλά δεν εισπράχθηκαν μπορεί με λογιστικό σημείωμα να μεταφέρονται την 31η Δεκεμβρίου από την στήλη εσόδων (αρνητική καταχώρηση) σε χωριστή στήλη «Έσοδα Επόμενης Χρήσης». Κατά την επόμενη διαχειριστική περίοδο η αξία αυτή καταχωρείται στα βιβλία σε στήλη «Έσοδα Προηγούμενης Χρήσης» ώστε να φορολογηθεί στην χρήση που πράγματι εισπράχθηκε (δείτε σχετικά το Θ.114α του άρθρου 13 από το έργο του Δημ. Σταματόπουλου «Ανάλυση – Ερμηνεία Κ.Β.Σ.»).» Ισχύουν οι παραπάνω διατάξεις για την χρήση του 2014;
Αν όχι ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις ;
Στην μεταβατική διάταξη της παρ. 11.2.14 της εγκ. ΠΟΛ 1003/2015, αναφέρεται: « Για υπηρεσίες προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., που έχουν παρασχεθεί από πρόσωπα των οποίων το εισόδημα χαρακτηριζόταν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα, και όταν οι απαιτήσεις είσπραξης των σχετικών αμοιβών ανάγονται σε χρόνο μέχρι την 31.12.2014 και οι σχετικές αμοιβές δεν έχουν εισπραχθεί, τα σχετικά τιμολόγια εκδίδονται με την είσπραξη αυτών (και μετά την 1.1.2015). Για παράδειγμα, ιατρός παρέχει υπηρεσίες σε ασφαλισμένους του Δημοσίου κατά τη διάρκεια του 2014 και εισπράττει την αμοιβή του το Μάρτιο του επόμενου έτους, μετά την εκκαθάρισή της από την αρμόδια Υπηρεσία ελέγχου δαπανών του Δημοσίου, οπότε και θα εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο, δεδομένου ότι το τιμολόγιο προς το Δημόσιο εκδιδόταν με την είσπραξη». Να σημειώσω εδώ ότι η ηλεκτρονική αίτηση για καταβολή των μηνιαίων αμοιβών που υποβάλουν οι συμβεβλημένοι Ιατροί με τον ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αν δεν συμπληρωθεί ημερομηνία και αριθμός Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών. Επομένως είναι αδύνατον να μην εκδοθεί τιμολόγιο και να εκδοθεί όταν αυτό εξοφληθεί καθώς δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την σχετική διαδικασία. Άρα είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν τιμολόγιο πριν την είσπραξη του.
4.Επομένως έχουμε τιμολόγια στην χρήση του 2014 τα οποία δεν έχουν εξοφληθεί. Πώς θα το χειριστούμε φορολογικά;