Υποκατάστημα αλλοδαπής ΕΠΕ  η οποία κλείνει χρήση 31/3/2015 εξέδωσε πιστωτικά λόγω τζίρου με ημερομηνία ιούνιος 2015 που αφορούν την κλειόμενη χρήση με ημερομηνία 31/3/2015
Ερώτηση εαν η εταιρία μπορεί να καταχωρήσει με την μορφήν τακτοποίησης τα πιστωτικα στην αναφερόμενη χρήση  και εαν μπορεί να τα εκπέσει φορολογικά.

2- Η εταιρία εκδίδει τιμολόγια συμβάσεων υποστήριξης πενταετούς διάρκειας  μέσα στην κλειόμενη  χρήση .
Ερώτηση  εάν η εταιρία μπορεί να καταχωρήσει το μέρος που αφορά τις επόμενες χρήσεις σαν μη δεδουλευμένο έσοδο και ποιά ειναι η φορολογική αντιμετώπιση .